Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Navštivte náš Facebook

 

Nejnovější produkty

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího ( Iva Kalná – Manta Style, Barákova 4224, 43003 Chomutov) a Kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "Kupující").

.
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji informativními, nezávaznými a mohou se od finálního výrobku drobně lišit. Drobné barevné odchylky mohou být způsobeny rozdílnou kalibrací monitoru počítače Kupujícího.

Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

.
3. Místo plnění
Místem plnění je výdejní místo prodávajícího, kde Prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti, popřípadě klientovi dle objednávky.

.
4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a.Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením přijetí objednávky. Za potvrzení se považuje potvrzení e-mailem, které je realizováno ze strany Prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky.
b.Smlouva po svém uzavření je Prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání. Smlouva je uzavřena v češtině.

.
5. Zrušení objednávky
a.Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzením. Po potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky má prodávající právo nárokovat si na Kupujícím vzniklou škodu tímto jednáním.

b.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech, že zboží již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele materiálu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.


6. Cena a platba
Ceny uvedené na internetové stránce www.mantastyle.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

.
7. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci 2-5 pracovních dnů po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Dodací lhůta je do druhého pracovního dne od předání zboží přepravci.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balení či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem faktury nebo převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.

.
8. Záruka
a. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v internetovém obchodě www.mantastyle.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

b. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
c. Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v sídle naší společnosti na adrese: Kalná Iva – Manta Style, Barákova 4224, 430 03 Chomutov, e-mail: mantastyle@post.cz .

d. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní společností.

e. K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být kompletní.

f. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.

g. Některé nabízené tkaniny nejsou opatřeny UV stabilizátory. Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách, v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu. Změna barvy tkaniny nemůže být důvodem k reklamaci.

h. Bližší pokyny pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád.

.
9. Odstoupení od smlouvy a výměna zboží


a. Podle občanského zákoníku kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dní od převzetí zboží. Stejný termín platí i pro výměnu zboží.

b. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás, oznamte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, či výměnu zboží, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Peníze za zboží vám převedeme na účet nejpozději do 10ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek :

  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní
  • s kopií dokladu o koupi a písemným odstoupením od smlouvy

c. Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Neposílejte zboží v rámci reklamace nebo odstoupení od smlouvy dobírkou, takto zaslané reklamace nebo odstoupení od smlouvy nemůžeme předem vyplatit a převzít zásilku.

d. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 od smluv, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Při výměně zboží hradí další poštovné zákazník dle ceníku dopravce.

.
10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Občanským zákoníkem v platném znění ke dni podání objednávky.

.
Nákupní řád je platný od 1. 4. 2016.